C:\Users\Pali\Desktop\vzor_reklamacny_protokol.docx

NOVINKY

arr3Pri nákupe nad 60€ poštovné ZADARMO a nad 30€ polovičné poštovné!Využite túto skvelú šancu, objednajte tovar aspoň v hodnote 60€ a poštovné zaplatíme za...

TOVAR V AKCII

Naša cena 85,00 €
skladom
Naša cena 33,50 €
skladom
Naša cena 85,00 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 14,90 €
skladom
Naša cena 69,90 €
skladom

ANKETA

 


 

 

 

 

 

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I.Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.pirana.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúcim sa rozumie Pirana spol. s.r.o.   Štúrova 420/4, 
920 42  Červeník, IČO: 45 422 028, DIČ: 2023004434 ,IČ DPH : SK 2023004434

OROS Trnava/ Vložka číslo: 25295/T

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v systéme elektronického obchodu „ www.pirana.sk“( ďalej len obchodu) a ktorá si jeho prostredníctvom objedná tovar.

Elektronickou objednávkou sa rozumie pravdivo a úplne vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, o ním objednanom tovare z ponuky obchodu a celková cena objednaného tovaru.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sú ponúkané v systéme elektronického obchodu www.pirana.sk

Kupujúci záväzne potvrdzuje odoslaním svojej elektronickej objednávky, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami Pirana spol. s.r.o. a akceptuje platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Po odoslaní objednávky Vám bude zaslaný automaticky email potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky a jej obsah. Každá prijatá objednávka sa považuje za záväznú ihneď po potvrdení emailu.

Predávajúci je povinný potvrdiť obsah elektronickej objednávky kupujúceho bezodkladne po jej doručení predávajúcemu. Medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká kúpna zmluva až na základe tohto záväzného potvrdenia v systéme, inak sa má za to, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedošlo. Ak kupujúci zistí nezrovnalosti týkajúce sa obsahu potvrdenej elektronickej objednávky zo strany predávajúceho je povinný bezodkladne o tomto upovedomiť predávajúceho.

Ak kupujúci pri registrácii nezadá všetky požadované údaje resp. registračný formulár vyplní chybne dôsledkom čoho je spôsobená škoda alebo omeškanie dodávky predávajúci za to nezodpovedá. Taktiež nezodpovedá za škodu ak sa kupujúceho prístupové heslo dostane do nepovolaných rúk bez pričinenia predávajúceho alebo ak prístupové heslo kupujúci zabudol.

II. Cenové podmienky

Kúpna cena tovaru ponúkaného predávajúcim v systéme elektronického obchodu www.pirana.sk je uvedená vždy pri vybranom tovare vrátane DPH.

V čase, keď si objednávate v tejto internetovej predajni tovar, pri každom produkte je uvedená kúpna cena. Vyhradzujeme si však právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby, zmeny kurzu, prípadne zmeny ceny od dodávateľa. O každej zmene Vás budeme informovať a objednávku vybavíme po vzájomnej dohode.


Vyhradzujeme si právo platbu vopred na účet.

Platby za objednaný tovar sa vykonávajú v eurách, pričom kupujúci uhrádza celú sumu za tovar prostredníctvom dobierkovej služby Slovenskej pošty.

Daňový doklad vo forme faktúry predávajúci zašle spolu s objednaným tovarom.

III. Dodacie podmienky

Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie objednaného tovaru kupujúcim od Slovenskej pošty.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Tovar bude dodaný podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne najneskôr však do 30 dní od doručenia platnej objednávky, resp. po autorizácii danej objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti alebo si to výroba objednaného tovaru vyžiada. O tejto skutočnosti bude kupujúci ihneď informovaný.

Ak bude predávajúcemu vrátená zásielka ako nevyzdvihnutá, opätovne ju zašle len na vyžiadanie kupujúceho a náklady spojené s opakovaným dodaním znáša v plnej miere kupujúci.

 

IV. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak:

 • sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo výrazným spôsobom došlo k zmene ceny zo strany dodávateľa . O týchto skutočnostiach bude kupujúci okamžite informovaný z dôvodu ďalšieho postupu

 • nie je možné žiadnym spôsobom záväzne potvrdiť elektronickú objednávku.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil povinnosti podľa § 10 ods.1 zák. č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru oznámil:

 • svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie

 • opis a cenu tovaru

 • dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 • platobné podmienky

 • poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúci má po doručení tovaru na ním uvedenú adresu nárok na vrátenie zaplatenej čiastky za dodaný tovar, v prípade že ho zašle nepoužitý, nepoškodený a kompletný so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktorá bola kupujúcemu dodaná, späť predávajúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho obdržania. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil spolu s nákladmi, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Čiastka zaplatená za tovar bude preukázaná poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní odo dňa, ako náhle bude tento tovar doručený predávajúcemu a budú splnené vyššie uvedené podmienky.

V. Záručné podmienky a reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru od dopravcu.

Na dodávaný tovar predávajúci, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytuje zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Predávajúci k objednanému tovaru pribaľuje aj faktúru, ktorá slúži aj ako záručný doklad. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu ihneď po jeho dodaní. Dodaním sa rozumie prevzatie objednaného tovaru kupujúcim od Slovenskej pošty.

Ak kupujúci zistí rozdiel v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre a dodacom liste je nutné podať o tomto stavu správu predajcovi do troch pracovných dní od prevzatia. Kupujúci musí oznámiť zistené chyby predajcovi písomne na adresu predajcu. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby a musí uviesť nárok, ktorý si v dôsledku chyby uplatňuje. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky:

 • dodanie chýbajúceho tovaru

 • odstúpenie od zmluvy

 • výmena chybného tovaru za tovar bezchybný

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť faktúru (dodací list) a reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

Reklamácie vybavujeme na adrese:

Pirana spol. s.r.o.

Majiteľ spoločnosťi :

Pavol Šimunič

Štúrova 420/4
920 42  Červeník
tel.: +421911 929 979

VI. Ochrana osobných údajov

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu pirana.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

č.122/2013č.122/2013č.122/2013č.122/2013

 1.  Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: simunic.p@seznam.cz
  2.    Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3.    Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4.    Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5.    Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
  6.    Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1.  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  8.    Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MGZhMzlkN2